Site announcements

Bảng đánh máy 10 ngón hàng tuần

Bảng đánh máy 10 ngón hàng tuần

by Hoa Sen LMS -
Number of replies: 0

STT Tên Ngày 04.10.2021 Ngày 11.10.2022
Gross Speed Accuracy Net speed Gross Speed Accuracy Net speed
1 Như Ý 19 97% 19  18 92%  17 
2 Anh Tuấn 9 90% 8  7 88%   7
3 Khánh Phương 4 95% 4 82% 
4 Tấn Tài 23 94% 22  24  92% 22 
5 Xuân Bách 25 97% 24      
6 Khánh Ly 35 95% 33 33  89%  30 
7 Minh Khôi 14 94% 13  14  93% 13 
8 Nguyên Khang 12 95% 11  17 94%  16 
9 Thanh Vân 6 79% 5  8 90% 
10 Quỳnh Như 28 94% 27  27 94%  25 
11 Tố Trân 20 97% 20  27  98%  26
12 Huỳnh Dương 22 93% 20      
13 Trúc Hương  21 97% 21  21 96%   20
14 Minh Anh  -  -  - 19 95% 18
15 Anh Khoa  -  -  - 9 92% 8
16 Trí Mẫn  -  -  - 44 97% 42
17 Tấn Phát  -  -  - 4 78% 3